Polityka prywatności
 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:

  1. Operator - właściciel Serwisu, to jest ZHU Bocian Piotr Cieślar z siedzibą przy ul. Sobieskiego 198, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5470131908
  2. Serwis – serwisy internetowy dostępny pod adresem www.bocianmix.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.
  3. Użytkownik – każdy osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług udostępnionych w ramach Serwisu (zakładanie i prowadzenie Konta sklepowego, dokonywanie zakupów produktów, dokonywanie subskrypcji na newsletter), oraz każda osoba odwiedzająca Serwis.
  4. Konto sklepowe – konto zakładane w Serwisie przez Użytkownika i prowadzone przez Operatora.

   

 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Operatora w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z nim usług i narzędzi, które wykorzystywane są przez Użytkowników przy wykonywaniu takich czynności jak: zakładanie i prowadzenie Konta sklepowego, dokonywanie i realizacja zamówień, dokonywanie subskrypcji na newsletter i szeregiem powiązanych z nimi działań. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).

   

 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu oraz przetwarzanych w ramach funkcjonowania Serwisu jest Operator.

   

 4. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w związku z założeniem przez Użytkownika i prowadzeniem przez Operatora Konta sklepowego dla Użytkownika, dokonywaniem i obsługą zamówień realizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym realizowaniem płatności, dokonywaniem subskrypcji na newsletter, kontaktem z działem obsługi Serwisu, rozpatrywaniem ewentualnych skarg i reklamacji Użytkowników . Operator może również uzupełniać posiadane informacje o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych Operatora.

   

 5. Podczas standardowej wizyty w Serwisie (przeglądanie zawartości Serwisu) podawanie danych osobowych nie jest konieczne. W ramach korzystania z usług Operatora dostępnych w Serwisie (takich jak zakupy lub newsletter) Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu, login i hasło (indywidualnie ustalane przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta sklepowego w Serwisie, umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Konta sklepowego i składanie zamówień w sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu).

   

 6. Operator jest również uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania informacji zbieranych w ramach funkcjonowania Serwisu w postaci plików „cookies”. Szczegółowe regulacje dotyczące plików „cookies” oraz informacji zbieranych za ich pośrednictwem zawarte są w Polityce plików „cookies” . Poza informacjami zawartymi w plikach cookies, Operator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniach.

   

 7. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie realizacji następujących celów:

  1. obsługa Użytkownika, w tym zakładanie Konta sklepowego i zarządzanie Kontem sklepowym Użytkownika, realizacja zamówień złożonych przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w ramach Serwisu, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę), rozwiązywanie problemów technicznych i ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie świadczonych usług, udostępnianie funkcji Serwisu;
  2. kontaktowanie się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczonymi usługami i obsługą Użytkownika, za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, przede wszystkim poprzez e-mail oraz telefon;
  3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników oraz zarządzanie ruchem w Serwisie, w tym prowadzenie badań i analiz mających na celu poprawę dostępności usług oferowanych w ramach Serwisu;
  4. dostosowywanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika, w tym wyświetlanych reklam;
  5. egzekwowanie przestrzegania regulaminu bocianmix.pl.

   

 8. Użytkownicy mają prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia podanych przez siebie Operatorowi danych osobowych. Użytkownik może również przesłać na adres modele@bocianmix.pl prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym Operator podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

   

 9. Użytkownik zapewnia, że dane osobowe udostępnione Operatorowi w trakcie zakładania Konta sklepowego w Serwisie są poprawne.

   

 10. Operator może udostępnić gromadzone i przechowywane dane osobowe Użytkowników innym serwisom prowadzonym przez Operatora.

   

 11. Dane osobowe Użytkowników Serwisu chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Operator oświadcza, że spełnia obowiązek stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia powierzonych przez Użytkowników danych osobowych stosownie do przepisów zawartych w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania określone na podstawie art. 39a Ustawy .

   

 12. Operator udostępnia informacje dotyczące Użytkownika innym podmiotom wyłącznie na zasadach opisanych poniżej:

  1. Operator zleca wykonywanie pewnych funkcji w imieniu Operatora spółkom lub osobom trzecim. Usługi te obejmują, np. realizowanie zamówień, dostarczanie przesyłek, obsługę poczty tradycyjnej i elektronicznej, usuwanie powtarzalnych danych z list klientów, analizę danych, wsparcie marketingowe, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków do stron (w tym wyników i linków płatnych), obsługę płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych i obsługę klientów . Powyższe podmioty trzecie mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych im funkcji, jednak nie mogą ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Są one ponadto zobowiązane przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
  2. Operator może przekazać dane osobowe Użytkownika urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu spełnienia wymogów prawa, wyegzekwowania stosowania regulaminu Serwisu, obowiązków wynikających z umów zawartych między Operatorem i Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
  3. W przypadkach innych niż opisane powyżej, informacje dotyczące Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika.

   

 13. Operator jest uprawniony do udostępniania zanonimizowanych danych (tj. danych nie pozwalających w jakikolwiek sposób na identyfikację Użytkownika) zewnętrznym usługodawcom lub zaufanym partnerom dla lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług kierowanych do Użytkowników lub poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Operatora lub wymienione podmioty.

   

 14. W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych. Operator nie ma wpływu na sposób korzystania przez dostawców takich aplikacji lub serwisów społecznościowych z danych osobowych udostępnionych za ich pośrednictwem.

   

 15. Operator może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności. Data ostatniej aktualizacji udostępniona jest w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności . Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować wybraną metodą komunikacji uwidocznioną w Serwisie w zakładce Kontakt bądź na adres: modele@bocianmix.pl.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl